Sigortalarımız
Bireysel Emeklilik

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) NEDİR?

Bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamaların karşılanabilmesi için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı olmak üzere oluşturulan özel emeklilik sistemidir.
Bu kapsamda sistem, bireylerin tasarruf etmesini teşvik etmek, bu tasarrufları şeffaf bir biçimde güvence altına almak ve bireylerin istekleri doğrultusunda birikimlerinin en uygun metodlarla yönlendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu tasarrufların, emeklilik hakkı kazanıldığında:

Sistem, 
Maaş olarak, Toplu para olarak, Hem toplu para hem de maaş olarak, ödenmesi imkanını sağlamaktadır.

Kısaca Bireysel Emeklilik,
-Bireylerin yaşlılıklarında veya aktif çalışma yaşamlarının sonunda bir ek gelir sağlamaya yönelik, 
-Herkesin kendi birikimleri oranında gelir alacağı,
-Kamunun gözetim ve denetiminde özel şirketler tarafından yapılan,
-Gönüllü katılıma dayalı, 
-Kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı, bir emeklilik sistemidir.

Sistem Nasıl İşler?
BES, gönüllü katılım esasına dayanmaktadır.İsteyen katılımcılar, belirli bir katkı payını, kendi ihtiyaçlarına göre düzenlenecek emeklilik sözleşmesini imzalayarak sisteme dahil olur. 
Katımcılar, istedikleri aylık katkı miktarını en az 10 yıl boyunca ödemek şartıyla, 56 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkını kazanır.
Bu sürede katkı payları, oluşturulan emeklilik fonlarında ve değişik emeklilik planları içinde değerlenir.
Katılımcı emeklilik hakkı kazandığında birikimlerini aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık maaş; toplu para veya bir kısım toplu para, bir kısım maaş şeklinde alabilir.

1. Sisteme nasıl katılabilirim?
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip katılabilir.

2. BES'e dahil olabilmek için ödemem gereken herhangi bir giriş ücreti var mı?
BES'te açılacak her bir hesap için bir defaya mahsus giriş aidatı tespit edilen plana göre uygulanabilir.

3. Katkı payı ne kadar olmalıdır?
Katkı payı katılımcının hedeflediği emekli aylığı ve birikim tutarına göre hesaplanacak ve emeklilik sözleşmesinde yer alacaktır. Bu konuda Finansal Danışmanlarımız ihtiyaç duyulacak her türlü yardımı yapacaktır. .

4. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi nedir?
Gönüllü katılım ve belirlenmiş katkı esasına göre, katılımcının bireysel emeklilik sistemine girmesinden, sistemden ayrılmasına; emeklilik planlarından, katkıların miktarına ve ödenmesine, ayrıca bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya lehdarına yapılacak ödemelere ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, şirket ve katılımcı ile varsa katılımcı adına ve hesabına sözleşme akdetmek isteyen kişinin taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.

5. Grup Emeklilik Sözleşmesi nedir?
Emeklilik sözleşmesinin en az on kişiyi kapsayacak biçimde düzenlenmiş halidir. On kişiden az olsa dahi tüzel kişiliği olan bir kurumda çalışan veya üye olanların tamamını kapsayacak biçimde düzenlenen emeklilik sözleşmeleri de Grup Emeklilik Sözleşmesi kapsamında değerlendirilir.

6. Katılımcı katkı payları nasıl değerlendirilir?
Emeklilik şirketleri tarafından kurulacak ve katılımcının kendi risk tercihlerine göre belirlenecek Emeklilik Planlarını oluşturan yatırım fonlarında, ayrı bir porföy yönetim şirketi tarafından, kamunun gözetimi ve denetiminde değerlendirilecektir.

7. Emeklilik yatırım fonu nedir?
Katılımcılar tarafından belirlenen katkı paylarının, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esasına göre oluşturulan mal varlığıdır.

8. Emeklilik Planları nedir?Emeklilik Planları katılımcının risk profiline uygun olarak emeklilik fonlarının kombinasyonlarından hazırlanan ve katılımcı adına yatırım stratejilerinin genel çerçevesini belirleyen ürünlerdir.

9. Katılımcılar için yatırdıkları katkı paylarının vergi muafiyeti var mı?
Katılımcıların ödediği katkı payları, ücretli çalışanlar için ücretin %10'u, serbest meslek mensupları için beyan edilen gelirin %10'u ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere gelir vergisi matrahından indirilebilir.
İşverenler tarafından ödenen katkı payları yine yukarıdaki limitler çerçevesinde doğrudan gider yazılmak sureti ile kurumlar vergisi matrahından indirilebilir.

10. Emeklilik Yatırım Fonları Kurumlar vergisine tabi midir?
Emeklilik Yatırım Fonları Kurumlar vergisinden müstesnadır.

11. Elde edilen gelir ve birikimin vergilendirilmesi nasıl olacaktır?
Vergi ile ilgili oluşabilecek, sözleşmenin başlangıcından emeklilik hakkı elde edilmesine kadar geçecek sürede 3 durum ortaya çıkmaktadır.

  • 10 yıl ve 56 yaşı tamamlayıp emeklilik hakkı kazanma veya ölüm, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu hallerde ayrılma, Birikimin tamamı üzerinden %25 istisna, kalan kısım %5 gelir vergisi stopajına tabi, 
     

  • 10 yıl süre ile katkı payı ödemiş ancak 56 yaş dolmadan sistemden ayrılma, Birikimin tamamı üzerinden %10 gelir vergisi stopajına tabi, 
     

  • Ölüm, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu nedenler dışında 10 yıl sistemde kalmadan ayrılma. Birikimin tamamı %15 gelir vergisi stopajına tabi olmaktadır

Kimler Yararlanabilir?
Bireysel Emeklilik Sistemi, hem bireyler hem de kurumlar için faydalar getirmektedir.
Bireysel olarak, kendisinin ve yakınlarının geleceğine önem veren, ek bir güvence talep eden herkes bu sistemden yararlanabilir.
Kurumsal alanda ise, insan kaynakları politikalarına önem veren, nitelikli iş gücünün motivasyonunu, dolayısı ile toplam performansını arttırmayı hedefleyen tüm kurumlar, bu sistemde kendileri için vergi avantajı dahil çeşitli olanaklar bulacaktır.

KATILIMCI HAKLARI


-Katılımcı en az 10 yıl sistemde bulunmak şartı ile 56 yaşını doldurduktan sonra emekliliğe hak kazanır.
-Katılımcı, aynı şirkette seçmiş olduğu plan içerisindeki fon dağılım oranlarını değiştirebilir (yılda 4 kez). 
-Katılımcı, aynı şirket planları arasında geçiş yapabilir. ( yılda 1 kez )
-Katılımcı, dilediği takdirde birikimlerini başka bir şirkete aktarabilir. ( En son aktarım yaptığı tarihten itibaren en az 1 yıl sonra ). 
-Katkı payı ödemeye ara verebilir. 
-Emeklilik öncesi sistemden ayrılma hakkına sahiptir.Katılımcının vefatı halinde birikimleri lehdarına, lehdar belirtilmemiş ise kanuni mirasçılarına ödenir. 
-Katılımcı, tasarruflarını şeffaf bir biçimde takip edebilir. 
-Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcı tercihine göre birikimlerini 
a. Toplu para,
b. Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık maaş, 
c. Kısmen toplu para, kısmen maaş şeklinde alabilir.


VERGİ AVANTAJI1-Katılımcılar için yatırdıkları katkı paylarının vergi muafiyeti
Katılımcıların ödediği katkı payları, ücretli çalışanlar için ücretin %10'u, serbest meslek mensupları için beyan edilen gelirin %10'u ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere gelir vergisi matrahından indirilebilir.
İşverenler tarafından ödenen katkı payları yine yukarıdaki limitler çerçevesinde doğrudan gider yazılmak sureti ile kurumlar vergisi matrahından indirilebilir.

2-Emeklilik Yatırım Fonları'nın, Kurumlar vergisine tabiyeti
Emeklilik Yatırım Fonları, Kurumlar Vergisi'ne tabi değildir.

3-Elde edilen gelir ve birikimin vergilendirilmesi
Vergi ile ilgili oluşabilecek, sözleşmenin başlangıcından emeklilik hakkı elde edilmesine kadar geçecek sürede 3 durum ortaya çıkmaktadır.
- 10 yıl ve 56 yaşı tamamlayıp emeklilik hakkı kazanma veya ölüm, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu hallerde ayrılma, birikimin tamamı üzerinden %25 istisna, kalan kısım %5 gelir vergisi stopajına tabi,
-10 yıl süre ile katkı payı ödemiş ancak 56 yaş dolmadan sistemden ayrılma, birikimin tamamı üzerinden %10 gelir vergisi stopajına tabi,
-Ölüm, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu nedenler dışında 10 yıl sistemde kalmadan ayrılma. birikimin tamamı %15 gelir vergisi stopajına tabi olmaktadır.

VELİ SİGORTA ANTALYA Copyright © 2011 Tepe Web Tasarım | Her hakkı saklıdır.